Login

Rapp i praktiken   ●   Kom igång   ●   Forskning   ●   Teknisk info

För vårdgivare

Följ era patienters återhämtning i realtid och få värdefulla data för forskning och kvalitetsutveckling

Högre vårdkvalitet, minskad oro och insparad arbetstid med RAPP

I en pilotstudie framkom att samtliga patienter ansåg att RAPP skapade en ökad trygghet. Eftersom kvalitetsuppföljningen delvis görs av patienten själv belastar den heller inte sjukvården på samma sätt som en oplanerad kontakt. Sjukvården får dessutom en högre följsamhet och mer tillförlitliga data.

Patienternas svar sparas löpande och datan kan ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten eller användas i samband med förändrade rutiner kring en specifik operation eller anestesimetod. Med mer kunskap om postoperativa besvär eller komplikationer kan vi i framtiden bättre förutse vilka patienter som är i riskzonen för olika besvär och arbeta förebyggande. Svaren kan också användas vid annan forskning där den postoperativa återhämtningen är en viktig del.

Besparingar för vården

+ Mängden oplanerade vårdbesök minskar med nästan 50%, från 16% till 9% (vårdcentral) och 7% till 3.5% (akuten)

+ Antalet dagkirurgiska operationer i Sverige är 1 750 000 per år

+ Kostnadsbesparingen blir 39 MSEK kr/år om 100 000 personer använder RAPP

Frågorna i RAPP – validerade frågeformulär

+ Postoperativ återhämtning är inte detsamma som livskvalitet eller hälsa. Det är i stället ett tillstånd av symptom och besvär efter en operation som genomförts för att minska eller eliminera dessa symptom och besvär

+ Med hjälp av RAPP mäts återhämtningen utifrån ”Swedish web version of Quality of recovery, SwQoR”